خدمات تاسیسات زاگرس


گروه: تخلیه چاه
شماره تماس:07138372717
شماره همراه:09217162767
محل:شیراز، احسان
آدرس:میدان شیرودی بلوار ولایت
مشاهده:1173 بار
خدمات تاسیسات زاگرس

- تشخیص شکستگی لوله - رفع گرفتگی لوله - تخلیه چاه - پیدا کردن چاه - تعمیرات - تاسیسات و تزئینات - ساعت کار شبانه روزی

نمایندگی

خدمات تاسیسات زاگرس ( شعبه 2 )
به خدمات تاسیسات زاگرس چند ستاره می دهید؟