خدمات تاسیسات زاگرس


گروه: تخلیه چاه
شماره تماس:07138372717
شماره همراه:09217162767
محل:شیراز، باهنر جنوبی
آدرس:بلوار باهنر جنوبی زاگرس شرقی کوچه 4 فرعی 14/5 درب دوم سمت چپ
مشاهده:1198 بار
خدمات تاسیسات زاگرس

- تشخیص شکستگی لوله - رفع گرفتگی لوله - تخلیه چاه - پیدا کردن چاه - تعمیرات - تاسیسات و تزئینات - ساعت کار شبانه روزی

نمایندگی

خدمات تاسیسات زاگرس ( شعبه 1 )
به خدمات تاسیسات زاگرس چند ستاره می دهید؟