شرکت خانمان حفاظ


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136403334
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:خلیج فارس فاز یک جنب دانشکده مهندسی
مشاهده:1408 بار
شرکت خانمان حفاظ

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خانمان حفاظ چند ستاره می دهید؟