شرکت آفتاب نویدگسترشیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07137310700
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:گلستان کوچه جنب بانک ملت خیابان شهید طهماسبی
مشاهده:1539 بار
شرکت آفتاب نویدگسترشیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت آفتاب نویدگسترشیراز چند ستاره می دهید؟