روانپزشکی دکترمحمدهادی فاتحی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132271387
محل:شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
آدرس:چهارراه خیرات
مشاهده:648 بار
روانپزشکی دکترمحمدهادی فاتحی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترمحمدهادی فاتحی چند ستاره می دهید؟