روانپزشکی دکترفرشیدفیروزمکان


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132301361
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:30 متری سینماسعدی بعداز داروخانه بابک دومین کوچه
مشاهده:689 بار
روانپزشکی دکترفرشیدفیروزمکان

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترفرشیدفیروزمکان چند ستاره می دهید؟