متخصص اعصاب و روان دکترعبداله نجات بخش اردکانی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132336406
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی هتل پارس ساختمان زند قسمت دوم طبقه 3
مشاهده:780 بار
متخصص اعصاب و روان دکترعبداله نجات بخش اردکانی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص اعصاب و روان دکترعبداله نجات بخش اردکانی چند ستاره می دهید؟