آزمایشگاه تشخیص طبی دکترکهن


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132302613
محل:شیراز، زند
آدرس:صورتگر ابتدای خیابان ساختمان کیمیا
مشاهده:1401 بار
آزمایشگاه تشخیص طبی دکترکهن

- انجام کلیه آزمایشات - طرف قراداد با کلیه بیمه ها - ساعت کار 7 الی 13

به آزمایشگاه تشخیص طبی دکترکهن چند ستاره می دهید؟