آزمایشگاه تشخیص طبی دکترراسخی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132317783
محل:شیراز، زند
آدرس:باغشاه ساختمان 11
مشاهده:1539 بار
آزمایشگاه تشخیص طبی دکترراسخی

- انجام کلیه آزمایشات - طرف قراداد با کلیه بیمه ها - ساعت کار 7 الی 13

به آزمایشگاه تشخیص طبی دکترراسخی چند ستاره می دهید؟