متخصص قلب دکترفرزادعدل


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07136231515
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:بیمارستان کوثر
مشاهده:1208 بار
متخصص قلب دکترفرزادعدل

- متخصص قلب - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص قلب دکترفرزادعدل چند ستاره می دهید؟