متخصص زنان دکترفخرالسادات جامعی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132304645
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند خیابان اردیبهشت ساختمان پرند طبقه 2
مشاهده:1390 بار
متخصص زنان دکترفخرالسادات جامعی

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - شماره تماس 32318645 071 - ساعت کار 16:30 الی 21:30

به متخصص زنان دکترفخرالسادات جامعی چند ستاره می دهید؟