کلینیک دندانپزشکی


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:0713
محل:شیراز، معالی آباد
آدرس:معالی آباد روبروی 3
مشاهده:2337 بار
کلینیک دندانپزشکی

- کشیدن دندان - پروتز - عصب کشی - جرم گیری - ترمیم - ساعت کار هر روز صبح : 8:45 الی 12 / روزهای دوشنبه و چهارشنبه : 9 الی 20 یکسره

به کلینیک دندانپزشکی چند ستاره می دهید؟