اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل كالا شیراز


گروه: اتحادیه ها
شماره تماس:07136504279
محل:شیراز، صنایع
آدرس:شیراز بلوار صنایع روبروی شهرک گلدشت حافظ
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:504 بار
اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل كالا شیراز

تاسیس این اتحادیه در سال 1360که با حضور اعضا کمپرسی داران و با نماینده محترم مجمع امورصنفی شیراز در محل مسجد قصردشت وبا رای گیری از کمپرسی داران 5 نفربعنوان اولین هیات مدیره انتخاب وبه صورت انتصابی وبا نام اتحادیه کمپرسی داران فعالیت خودراآغاز نمودند. فکس 07136504276 پست الکترونیکی:info@hamlekalashiraz.ir

نمایندگی

اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل كالا شیراز
به اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل كالا شیراز چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

برچسب ها