فروشگاه سفره sofre


گروه: سوپر پروتئین
شماره تماس:01333729828
محل:رشت، گلسار
آدرس:گلسار نبش خیابان 112
مشاهده:645 بار
فروشگاه سفره sofre
فروشگاه سفره sofre

فروش و پخش انواع موادغذایی آماده طبخ و پروتینی ساعت کار :8 الی 14 - 16:00 الی 21

به فروشگاه سفره sofre چند ستاره می دهید؟