متخصص جراحی مغز واعصاب دکترحسین علی خلیلی


گروه: اعصاب
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، چمران
آدرس:درمانگاه بیمارستان شهیدرجائی
مشاهده:481 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترحسین علی خلیلی

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکترحسین علی خلیلی چند ستاره می دهید؟