متخصص زنان دکترعالم تاج صمصامی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بیمارستان زینبیه
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:85 بار
متخصص زنان دکترعالم تاج صمصامی

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترعالم تاج صمصامی چند ستاره می دهید؟